Проф. Д-р Венелин Герганов - неврохирург

Начало / Актуално / Детски мозъчни тумори: Надежда в лечението на на мозъчните медулобластоми.

Детски мозъчни тумори: Надежда в лечението на на мозъчните медулобластоми.

03.01.2021

Медулобластомите са най-честите злокачествени мозъчни тумори в детска възраст. Сегашното им лечение включва операция, радиотерапия на целия мозък и на спиналната ос, както и химиотерапия. Въпреки, че над 2/3 от болните преживяват над 5 години, радиотерапията и химиотерапията могат да доведат до тежки увреждания на развиващия се детски мозък и организъм. Усилията на учените са насочени към откриване на ефективни алтернативни методи на лечение и ранна диагностика.

Mедулобластомите не са хомогенна група от тумори, както се приемаше доскоро. Различават се 4 варианта, които имат различна генетична структура, възраст на поява и прогноза. Респективно, различен е и ефекта от терапевтичните действия.

Субгрупи на медулобластомите:

Wnt субгрупа: най-добра прогноза. Над 90% от болните преживяват дългосрочно.

Shh субгрупа: петгодишната преживяемост е около 60 % (сходна с тази при субгрупа 4, средна между субгрупи Wnt и 3).

Субгрупа 3: най-лоша прогноза, петгодишна преживяемост около 40%.

Субгрупа 4: средно добра прогноза

 

Прогрес

Нов метод за мониториране на ефекта от терапията на медулобластомите.

Практиката в момента е да се провеждат периодично контролни образни изследвания с МРТ и да се изследва гръбначно-мозъчната течност (ликвор), взета при лумбална пункция, за наличието на туморни клетки. Отсъствието на туморни клетки се приема за доказателство, че лечението е ефективно и то се продължава. Често, обаче, има несъответствие между резултатите от ликворните изследвания и крайния изход от заболяването. Множество проучвания са насочени именно към откриване на надеждни методи за ранна диагностика на рецидивите, преди те да станат видими при МРТ изследване.

Течната биопсия е метод за откриване на туморна ДНК или на други туморни маркери в телесните течности и все по-често се прилага при тумори като коло-ректален рак или рак на млечната жлеза. Според неотдавнашно съобщение от Тексаския Медицински Университет, този метод вече е приложим и при медулобластиомите. Разработена е методика за откриване на ДНК в гръбначно-мозъчната течност, която позволява ранно откриване на туморен рецидив.  (По материали от Texas A&M Universtity)

Нови терапевтични подходи

Познаването на молекулярната структура на медулобластомните клетки дава надежда за разработване на ефективна таргетна терапия. Успешни начални резултати представиха редица изследователски групи, като блокиране на ключови сигнални молекули или SMO инхибиране при медулобластоми от Shh субгрупата (St. Jude Children’s Research hospital), както и приложение на протеина LSD1 или терапия с CDK4/6 инхибитора при тумори от субгрупа 3 (Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute).

Според последните публикации, детайлния молекулярен анализ показва, че медулобластомните субгрупи са 7.

Модерното лечение на медулобластомите налага определяне на туморните субгрупи и провеждане на съответно риск-адаптирана терапия.